Stadgar


STADGAR

SPORTFISKEKLUBBEN I ÖRTRÄSKBYGDEN (SPÖ)

Föreningen bildad 2013-03-04.

 • 1               ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Sportfiskeklubben I Örträskbygden (SPÖ) är en sammanslutning av fiskeintresserade personer och föreningar i Örträskbygden i Västerbottens län. SPÖ har sitt säte i Örträsk och sitt huvudsakliga upptagnings- och intresseområde i byarna Örträsk, Långsele och Vargträsk med omnejd.

Huvudorganisationer bakom SPÖ är Långsele Fiskevårdsområde, Vargträsk Intresseförening och Örträsk Fiskevårdsområde. Intressenter är även föreningarna Långsele Intresseförening, Övre Vargåns Fiskevårdsområde, Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförening och Örträsk Sportklubb. Respektive Fiskevårdsområde driver alltjämt sina egna verksamheter enligt tidigare kring vatten och fiskevård medan SPÖ kompletterar dessa genom att fokusera på utveckling genom tävlingsarrrangemang och ungdomsverksamhet.

SPÖ:s verksamhetsperiod är XX0701 till XX0630.
SPÖ:s officiella informationsforum är hemsidan www.ortrask.se.
Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess distrikt Västerbotten.

SPÖ har till sina främsta syften att:

– bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform.
– anordna fisketävlingar med grunden i samarrangemanget Årets Storfiskare i Örträskbygden som startade 2006.
– genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden.
– verka för gott kamratskap och god dialog mellan SPÖ och andra kategorier av fiskare och föreningar såsom bygdens Fiskevårdsområden.

 • 2                MEDLEMSKAP I SPÖ

Rätt till medlemskap äger varje sportfiskeintresserad person som söker inträde och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter. Huvudorganisationerna, föreningarna, bakom SPÖ samt övriga intressenter, föreningar, (se §1) välkomnas också vara medlemmar i SPÖ.

 • 3                FÖRVALTNING

SPÖ:s verksamhet hanteras av en styrelse som består av ledamöter som väljs på årsmötet. Styrelsen består av en ordförande och tre till sex övriga ledamöter där de tre huvudbyarna Långsele, Vargträsk och Örträsk ska ha representation av (minst) en ledamot vardera.
Årsmötet utser också funktionerna kassör och sekreterare i styrelsen.
Ordföranden väljs alltid på ett år.
Övriga ledamöter utses på en tid av två år på så sätt att halva antalet ledamöter avgår vart annat år. Detta innebär att halva antalet ledamöter på det första årsmötet väljs på ett års tid.
Eventuellt Arbetsutskott utser styrelsen internt.
Årsmötet väljer även en valberedning bestående av tre personer, en vardera från byarna Långsele, Vargträsk och Örträsk. En i valberedningen utses till sammankallande.
Styrelsen får bara ta beslut när minst halva antalet ledamöter är närvarande på ett styrelsemöte. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden utom vid val, där lotten avgör.
Klubben tecknas av fungerande ordförande och styrelsens kassör var för sig.

 • 4                REVISION

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer. Revisorer väljs på ett år. Klubbens räkenskaper avslutas per den 30 JUNI (0630) årligen.

 • 5                MOTIONER

Motioner och ärenden som skall upptas till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte.

 • 6                ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas årligen före september månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två  justerare tillika rösträknare).
 4. Godkännande av dagordningen (tillkommande övriga frågor).
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 6. Sektioners och kommitteers verksamhetsberättelser.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Val av styrelseledamöter (ordförande, sekreterare, kassör och övriga).
 10. Val av två revisorer.
 11. Val av valberedning.
 12. Val av aktuella sektioner och kommittéer.
 13. Fastställande av arvoden och traktamenten.
 14. Fastställande av medlemsavgifter.
 15. Styrelsens rapporter och förslag.
 16. Motioner och ärenden.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.
 • 7                KALLELSE

Kallelse och dagordning till årsmöte skall senast tre veckor före årsmötesdagen publiceras på SPÖ:s officiella informationsforum hemsidan www.ortrask.se. Styrelseledamöter och andra funktionärer uppmanas också informera/kalla berörda i respektive by.

 • 8                UTESLUTNING

Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgans bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande får dock inte beslutas förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

 • 9                STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

 • 10              FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet.
Upplöses klubben skall dess tillgångar fördelas i tre lika stora delar med huvudföreningarna Långsele Fiskevårdsområde, Vargträsk Intresseförening och Örträsk Fiskevårdsområde som mottagare.

Meny
Örträsk